Ремонт на университетска сграда


Настоящата обществена поръчка включва изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в кампус „Лозенец“ на СУ „Св. Климент Охридски““. Дейностите, които следва да бъдат извършени са:
1. Изготвяне на работен проект съгласно изискванията на ЗУТ, НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ и други поднормативни актове на ЗУТ;
2. Изпълнение на строителство съгласно част 3 „Строителство” от ЗУТ след издаване на разрешение за строеж за предвидените в техническите спецификации СМР и
3. Упражняване на авторски надзор в съответствие с чл. 162 от ЗУТ.
Основните дейности, които работния проект следва да предвиди и СМР, които ще се извършат по сградата са подробно описани в техническа спецификация.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на университетска сграда
Гласувайте за тази статия

placeholder