Ремонт на водопроводна мрежа


Предмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция на водопроводната мрежа в 6 (шест) населени места на територията, на община Стамболово по шест обособени позиции: с. Стамболово с обща дължина на водопроводната мрежа 12 749. 20 л.м; с. Гледка с обща дължина на водопроводната мрежа 1 903. 60 л.м; с. Голям извор с обща дължина на водопроводната мрежа 2 057 л.м; с. Долно Ботево с обща дължина на водопроводната мрежа 1 036 л.м; с. Зимовина с обща дължина на водопроводната мрежа 1 292, 50 л.м; с. Царева поляна с обща дължина на водопроводната мрежа 1 700 л.м.
Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за обществена поръчка.
Количествените сметки са съпътствани от технически проект, който дава ясна представа за предвидените строително-монтажни работи. За обекта има издадено разрешение за строеж на главния архитект на Община Стамболово.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms