Ремонт на железопътната линия Пловдив – Бургас


Обществената поръчка обхваща следните основни дейности, обособени в етапи, подетапи и участъци в зависимост от това дали се изискват или не се изискват процедури по отчуждения, както следва:
ЕТАП I: Проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж:
ЕТАП II: Строителство
ЕТАП III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка на доказателства за получаване на сертификат за оперативна съвместимост
Предвижда се дейностите по проектиране и строителство да се извършат на два Подетапа,както следва:Подетап I.1. и II.1.Гари Оризово и Чирпан и ПОДЕТАП I.2. и II.2. Участък Оризово-Михайлово, без гарите Оризово и Чирпан.

Всичко за обществената поръчка

Ремонт на железопътната линия Пловдив – Бургас
Гласувайте за тази статия

placeholder