Рмонт на железния път в междугарието Шивачево – Гавраилово


Описание на предмета на поръчката

Работният проект трябва да съдържа следните части: -Част „Геодезия” -Част „Оптимизация на железния път по ос и ниво” -Част „Земни работи и горно строене” -Част „Отводняване” -Част „Строителни конструкции” -Част „Сигнализация и Телекомуникации“ -Част „Работен проект за организация и изпълнение на строителството” – Част „План за безопасност и здраве при работа” – Част „Опазване на околната среда” – Част „План за управление на отпадъците“ -Част „Количествена сметка“ Необходимо е изпълнението на следните ремонтни дейности: 1. Механизиран демонтаж на съществуващ наставов релсов път 49 кг/м с гъстота 1680 бр./км и превоз от обекта до площадка (на 80 км), както следва: -на дървена траверсова скара – 3 366 м. -на стоманобетонова скара СТ 4 – 3 094 м. 2.Монтаж на нов железен път с релси тип S49, дървени траверси с усилени подложки и еластично скрепление SKL-12 с гъстота 1680 бр./км. на монтажна площадка или в пътя. 3.Монтаж на нов железен път с (нови дълги или предварително заварени на 125 м) или (инвентарни) релси (инвентарните релси са собственост на изпълнителя), траверси СТ-6 и безподложно еластично скрепление SKL-14 за релси тип UIC60 с гъстота 1680 бр./км. за криви с радиуси под 650 м. и 1680 бр./км. за криви с радиуси над 650 м. и прави участъци. 4.Подновяването на железния път в зоната на тунела ще се извърши при пълно прекъсване на влаковото движение, изгребване на баластовата призма и полагане на нов баласт. 5.Подновяване на стрелка № 2 в гара Гавраилово с нова СО тип UIC60, R300, 1:9 – дясна, на бетонови траверси със заварени настави с изграждане на пясъчна възглавница с дебелина на пласта 30 см. 6.Разтоварване на баласт с хопердозаторни композиции според съответните нивелации и до достигане на необходимите параметри на баластовата призма. 7.Нивелации механизирано с ТПМ на цялата отсечка. 8.Направа на безнаставов път в междугарието от км. 276+202 до км. 280+880 с дължина 4 678 м. чрез заваряването на положените дълги релсови нишки

Повече може да видите тук

 

Рмонт на железния път в междугарието Шивачево – Гавраилово
Гласувайте за тази статия

placeholder