Саниране на блокове


„Изпълнение на инженеринг–проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Видин по четири обособени позиции”:
-ОП№ 1–„гр.Видин, ул.„Райна Княгиня” № 6”
-ОП№2–„гр.Видин, ж.к.„Химик”, блок 20, вх.А, Б, В и Г“
-ОП№ 3–„гр.Видин, ж.к.„Строител” № 10, вх.А, Б и В“
-ОП№4–„гр.Видин, ж.к.„Крум Бъчваров” блок 19, вх.А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З и И“.
Предметът на поръчката по отношение на всички ОП обхваща изпълнение на инженеринг, съгласно изискванията на Част V Техническа спецификация от Документацията за участие, включващ:
-Разработване на технически проекти за нуждите на обновяването, изготвени съгласно ЗУТ; Наредба № 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконованормативна уредба по приложимите части, съдържащи части и мерки…
Продължава в Част VI.3) Допълнителна информация от Обявлението

Всичко за обществената поръчка

Саниране на блокове
1 (20%) 1 глас(а)

placeholder