Саниране на блокове във Велико Търново


Проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново на четири обособени позиции. Чрез обществената поръчка ще се извърши обновяване на многофамилни жилищни сгради, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите и осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Подробни информация за естеството и обема на строителството и услугите е представена в раздел II.2.4.) от обявлението.

Всичко за обществената поръчка

Саниране на блокове във Велико Търново
Гласувайте за тази статия