Саниране на детска градина


Обект на настоящата обществена поръчка е строителство и доставка и монтаж на отоплителна инсталация и водноотоплителна инсталация и котелно с водогреен котел на твърдо гориво.Предмет на настоящата обществена поръчка e строително-ремонти работи за саниране на Детска градина „Кокиче” с.Бяла река, община Върбица, в обем и количества , съгласно приложената документация и технически спецификации.

Всичко за обществената поръчка

Саниране на детска градина
Гласувайте за тази статия