СМР и инженеринг на инфраструктура


В рамките на настоящата поръчка се предвижда да се проектира и изгради компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на смесено събрани биоотпадъци /БО/, които ще обслужват общините от РСУО-Благоевград (Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево).Компостиращата инсталация е с капацитет 2516 т/год., а инсталацията за предварително третиране на БО е с капацитет 24117 т/год.. Компостирането ще се извършва в открити клетки с навес, чрез автоматична система. Към системата за компостиране се предвижда аериране. Инсталацията за предварително третиране на БО включва оптимална комбинация между механизация оборудване и ръчен труд. Технологичният процес включва механично сортиране и отделяне на рециклируемите фракции, както и стабилизиране на сортираните биоразградими отпадъци чрез контейнерно компостиране (с капацитет на стабилизиращия модул до 3000 т/год.) преди депониране.

Всичко за обществената поръчка

СМР и инженеринг на инфраструктура
Гласувайте за тази статия

placeholder