СМР и строителен надзор на обекти


Обществената поръчка е с предмет: „Избор на изпълнители за реализация на четири обособени позиции по проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България”, както следва: Обособена позиция № 1: Извършване на СМР за изпълнение на обект: „Палеопарк, ограда и информационен център с експозиционна площ“, Обособена позиция № 2: Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ при изпълнение на СМР и извършване на консултантска дейност при проектирането, изработката и монтажа на скулптурните възстановки, предвидени за информационния център и околните територии, Обособена позиция № 3: Проектиране и изработка на скулптурни възстановки предвидени за информационния център и околните територии и Обособена позиция № 4: Доставка и монтаж на обзавеждане и мултимедийно оборудване за палеопарк и информационен център.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms