СМР на две сгради


Изпълнение на СМР по две обособени позиции: ОП1 – „Обновяване на склад и експедиторско помещение – умивалня в Домашен социален патронаж”; ОП2 – „Частичен ремонт на санитарни възли в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”. Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след влизане в сила на договора за строителство. Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания и добрите строителни практики в България и в Европа. Всички СРР следва да се изпълняват качествено и при спазване на технологични правила при извършване на дейностите. При извършване на СРР дейности е необходимо да се съхрани в състоянието, в което са елементите на сградата, които не са обект на СРР.

Всичко за обществената поръчка

СМР на две сгради
Гласувайте за тази статия

placeholder