СМР на инфраструктура


1.Поръчката прeдвижва сключване на рамково споразумение с трима (3) потенциални изпълнители за извършването на строителни дейности в обекти собственост на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД“, представляващи строително-ремонтни работи, възлагани с конкретни договори. Дейността ще се изразява основно в следните работи: проектиране по част: Геодезическа; Пътна; Постоянна Организация на Движението; ВОБД; Пожарна безопасност; ВиК; Електротехническа; Улично осветление; ТК; ПБЗ; ПУСО, авторски надзор и строителство – изграждане на достъпна инфраструктурна среда (техническа и пътна).
2.В стойността на договорите скл. въз основа на рамково споразумение (РС) се вкл. всички разходи свързани с качественото и срочно изпълнение на всеки отделен обект в съответствие с описания в техническата спецификация вид, обем и място на изпълнение на дейностите. Посочените цени в ценовите предложения не трябва да са по-високи от предложените ед. цени по видове дейности и услуги в скл. РС.

Всичко за обществената поръчка

СМР на инфраструктура
Гласувайте за тази статия

placeholder