СМР на инсталация за компостиране


Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Предвиденото съоръжение представлява технология за компостиране на редове на открито с принудителна аерация, с капацитет на третиране на 3 000 t или 5 500- 6500 м3 биоотпадъци на година.
Общият размер на наличния терен (парцел № 035082 в землището на с.Богатово) за изграждане на съоръжението за компостиране е 7 881 м2.Проектът предвижда да бъде създадена система за разделно събиране на хранителните и зелените отпадъци от частните и обществените градини и паркове.
За правилното функциониране на съоръжението е необходимо да се предвидят зони със съответните им размери, подробно описани в Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка.

Всичко за обществената поръчка

СМР на инсталация за компостиране
Гласувайте за тази статия

placeholder