СМР на компостираща инсталация


Дейност 1. Изработване на инвестиционен проект във фаза: работен проект (работни чертежи и детайли)Тази дейност включва и се изпълнява в две части:Част 1: Изготвяне на работен проект за инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване. Част 2: Изготвяне на работен проект за общата инфраструктура и инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци, включително доставка и монтаж на необходимото технол. обор-не 2. Изпълнението на СМР на компост. инсталация 3.Изпълнение на СМР на инсталация за предварително третиране 4. Доставка, монтаж и пуск на технологично оборудване, необходимо за инсталацията за компостиране 5. Доставка, монтаж и пуск на технологично оборудване, необходимо за инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци. 6.Упражняване на авторски надзор на компостиращата инсталация 7. Упражняване на авторски надзор на инсталацията за предварително третиране.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms