СМР на кръстовище


При изпълнение на обществената поръчка следва да се извърши:
– Изготвяне на инвестиционен проект по всички части.
– Изпълнение на СМР, съгласно изготвения и одобрен инвестиционен проект по всички части, количествена сметка и техническа спецификация и упражняване на авторски надзор.

Всичко за обществената поръчка

СМР на кръстовище
Гласувайте за тази статия

placeholder