СМР на мултифунционални игрища


Поръчката включва изготвяне на работен проект, авторски надзор, СМР (строително монтажни работи) и въвеждане на обекта в експлоатация.
Изготвяне на технически инвестиционен проект по всички части съгласно техническото задание за изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Мултифунционални игрища в гр. Долна Оряховица, с. Драганово, с. Поликраище и с. Първомайци в община Горна Оряховица”. Проектът следва да бъде окомплектован по подобекти….продължава в т. 2 от документацията, Техническо задание и техническа спецификация за СМР, неразделна част от настоящото обявление.

Всичко за обществената поръчка

СМР на мултифунционални игрища
Гласувайте за тази статия