СМР на общински пътища


Предмет на обществената поръчка е изпълнението на строежи за рехабилитация на общински пътища, ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Рехабилитация на общински път LOV 1205 /I-4, Български извор – Микре/ – Кирчево – Лесидрен“; Обособена позиция №2 „Рехабилитация на общински път LOV 1203 /III-402, Български извор – Борима/ – Лесидрен“ Обособена позиция №3 „Рехабилитация на общински път LOV 3208 “III-307/Угърчин – туристически дом“. За изпълнението на строежите се предоставя безвъзмездната финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнението на одобрен проект №11/07/2/0/00545, а именно: „Рехабилитация на участъци от общински пътища в община Угърчин“.В съотв. с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необх. характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно описани в Техническите спецификации, неразделна част от Документацията за участие в настоящата общ. поръчка.

Всичко за обществената поръчка

СМР на общински пътища
Гласувайте за тази статия

placeholder