СМР на ОДЗ


Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител за оставащи и довършителни строително-монтажни работи за обект Обединено детско заведение(ОДЗ) в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец – Община Поморие”.
Поради изменение на проектите и възникнала необходимост от изместване на въздушен ел.провод е спряно строителството и е изготвен акт за установяване на състоянието на строежа. Ще бъдат извършени оставащи и довършителни работи по одобрени проекти и количествени сметки за обект ОДЗ в УПИ II, кв. 32 по плана на с.Гълъбец, неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.

Всичко за обществената поръчка

СМР на ОДЗ
Гласувайте за тази статия

placeholder