СМР на път Видин-Ботевград


Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ по три обособени позиции:
• Обособена позиция № 1 – Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400;
• Обособена позиция № 2 – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000;
• Обособена позиция № 3 – Път I-1 „п.в. Бела – Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128,47”.
В този смисъл, цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да определи изпълнители на строително – монтажните работи, във връзка със строителството на всяка една от обособените позиции и да се сключат договори за тяхното изпълнение, с оглед извършване на качествено строителство на участъците в съответствие с нормативните изисквания и спазване на договорените срокове.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms