СМР на пътища в община Гулянци


Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на строително – монтажни работи по проект №15/07/2/0/00167, а именно „Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Гулянци, който включва обектите: 1. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 2024/III -118, Гулянци – Комарево/Крета-/III-1106/ в община Гулянци; 2. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 3021/II-11, Гулянци-Никопол/Милковица – Шияково /III-1106/ в община Гулянци; 3. Строителство, реконструкция и рехабилитация на път PVN 3023/III-118, Гулянци – Комарево/-/II-11/ в община Гулянци“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на купувача на община Гулянци.

Всичко за обществената поръчка

СМР на пътища в община Гулянци
Гласувайте за тази статия

placeholder