СМР на пътна мрежа


Проектир., авт. надзор и изпълнение СМР на обекти: „Рехабилит. и реконстр. на участъци от пътната мрежа на общ. Аксаково“ по обос. позиции, както следва:- Обос. позиция №1-„Проект., авторски надзор и изпълн. СМР на обект: „Рехабилит. и реконстр. на участък от път VAR 1031 /от кръстовище с републик. път ІІІ-902 до строителна граница на с. Климентово/“; Обос. позиция №2 -„Проект., авторски надзор и изпълн. СМР на обект: „Рехабилит. и реконстр. на път VAR 3030 с. Яребична“; -Обос. позиция №3 –„Проект., авторски надзор и изпълн. СМР на обект: „Рехабилит. и реконстр. на участък от път VAR 1081 – от кръстовище с републик. път ІІІ-902 до центъра на с. Въглен (от ОТ18 – ОТ13 – ОТ 46 до ОТ45)“. При изпълн. на общ. поръчка следва да се извърши: – Изготвяне на инвестиц. проект по всички части за всяка от обос. позиции; -Изпълн. на СМР по обос. позиции, съгл. изготвения и одобрен инвестиц. проект по всички части, количествена сметка и техническа спецификация и упражняване на авторски надзор.

Всичко за обществената поръчка

СМР на пътна мрежа
Гласувайте за тази статия

placeholder