СМР по четири гимназии


Обществената поръчка е с обект строителство, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП за проектиране и изпълнение на строежи на и в сгради трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ, с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 4 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по 2 обособени позиции.
Всяка обособена позиция включва проектиране и изпълнение на строежи на и в сгради трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ.

Всичко за обществената поръчка

СМР по четири гимназии
Гласувайте за тази статия

placeholder