СМР по детска градина и ясла


Предметът на поръчката е Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „ЦДГ 7 „Калинка” в това число Детска ясла 1 – гр. Лом”.
Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности:
Дейност I – Разработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект”, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването на съответната сграда и прилежащото дворно пространство, съгласно обема и обхвата, регламентирани в Закона за устройство на територията, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, другото приложимо действащо законодателство, както и заложените в Техническата спецификация изисквания за разработване на инвестиционния проект, както и дейности, представляващи условие, следствие или допълнение към него, съобразно нормативната уредба.
Дейност IІ – Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта, съгласно изготвените от Изпълнителя и съгласувани и одобрени по съответния ред инвестиционен проект, количества и видове СМР и всички дейности, отразени в техническата спецификация, предложението за изпълнение на поръчката и ценовото предложение.
Дейност III – Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.
Дейност IV – Гаранционна отговорност.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms