СМР по детска градина


Предметът на настоящата обществена поръчка включва строителство – цялостно изграждане на нов корпус, представляващ пристройка- разширение към Детска градина №20 и преустройство и реконструкция на съществуващата сграда на детското заведение.
Пълното описание, обхвата, както и условията и изискванията за изпълнението на дейностите от предмета на възлагане, са подробно разписани в Документация, одобрена от Възложителя, одобрения инвестиционен проект, Техническата спецификация и останалите части от документацията по процедурата

Всичко за обществената поръчка

СМР по детска градина
Гласувайте за тази статия

research symptoms