СМР по електрическата мрежа на Народното събрание


Подробно описание на видовете работи, изискванията към влаганите материали и начина на изпълнение, както и количествата СМР – предмет на поръчката, са дадени в Техническа спецификация (Приложение № 3.1), Количествена сметка (Приложение № 3.2), Техническа спецификация на основните материали (Приложение № 3.3), както и в одобрения инвестиционен проект.
Строежът е трета група, трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „Б“ от ЗУТ. Строителството трябва да се осъществи в съответствие с действащите правила и норми по устройство на територията в Република България и съгласно одобрения инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, изготвен от „359 България“ ЕООД по сключен договор № ОП-755-02-18/21.09.2017 г.

Всичко за обществената поръчка

СМР по електрическата мрежа на Народното събрание
Гласувайте за тази статия

placeholder