СМР по газостанция


Предметът на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за изготвяне на работен проект, авторски надзор и изпълнение на строителство съгласно изготвения проект за изграждане на разширения на газстанции за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадките на Автобусно поделение „Земляне”, Автобусно поделение „Малашевци” и Автобусно поделение „Дружба”, собственост на „Столичен автотранспорт“ ЕАД. Поръчката включва извършването на следните дейности: Изготвяне и съгласуване на работен инвестиционен проект; Строителството, Осъществяване на авторски надзор по време на строителството, Въвеждане в експлоатация обектите – изготвяне и предаване на екзекутивната документация и получаване на Разрешение за ползване по реда на ЗУТ, отговарящи на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техн. спецификация (Приложение № 1, неразделна част от документация за ОП). Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на три обособени позиции.

Всичко за обществената поръчка

СМР по газостанция
Гласувайте за тази статия

placeholder