СМР по компостираща инсталация


Продължение от Раздел от II.1.1…и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци, включително съответната съпътстваща инфраструктура; доставка на необходимото оборудване и техника за инсталацията за компостиране; доставка и монтаж на всички съоръжения за постигане на целите на предварителното третиране на смесено събрани битови отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“.
Изпълнителят ще извърши следните дейности:
1. Изготвяне на работен проект на допълнителна инфраструктура;
2. Изпълнение на строителство на допълнителна инфраструктура – включва изпълнение на строителство, доставка на оборудване, техника и съоръжения, монтажни работи.
3. Упражняване на авторски надзор на допълнителна инфраструктура по време на изпълнение на СМР, съгласно одобрения раб. проект.

Всичко за обществената поръчка

СМР по компостираща инсталация
Гласувайте за тази статия

placeholder