СМР по междуградски път


Проучвателно – проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Обход на гр. Камено – Път III-6008 “Лукойл-Нефтохим-Камено“ от км. 14+700 до км. 16+000 и Път III -5392 “ Камено – Братово“ от км. 9+900 до км. 10+926“
Изпълнителят извършва необходимите проучвателни работи и изготвя Технически проект съгласно утвърдено от Възложителя Задание за проектиране, което е неразделна част от Договора.
Строителните работи се изпълняват съгласно изготвен от Изпълнителя и одобрен от Възложителя проект и включва:
– Разваляне на съществуващата конструкция на пътя по цялата му дължина и ширина.
– Разкъртване на съществуващите бетонови бордюри.
– Изграждане на новата конструкция на пътя , след съгласуването и с ИПМ.
– Изпълнение на всички необходими дейности за осигуряване на правилното отводняване на пътното платно и на земното легло – дренажи, колекторни системи, дъждоприемни шахти, ревизионни шахти и т. н.

Всичко за обществената поръчка

СМР по междуградски път
Гласувайте за тази статия