СМР по образователна инфраструктура


Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнители, които да разработят инвестиционни проекти във фаза технически проекти, да извършат СМР и да осъществят авторски надзор по време на строителството за пет обособени позиции по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ на Община Варна по процедура BG16RFOP001-1.002. Първата обособена позиция е за ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Стефан Караджа“. Обособена позиция 2 е с предмет – ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане на ДГ № 1 „Светулка“. Обособена позиция 3 е с предмет – ремонт, газификация и оборудване на ДГ № 41 „Първи юни“ (с яслена група). Обособена позиция 4 е с предмет – основен ремонт на филиала на ДГ № 12 „Ян Бибиян“, а обособена позиция 5 е с предмет – ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Никола Й. Вапцаров“.

Всичко за обществената поръчка

СМР по образователна инфраструктура
Гласувайте за тази статия