СМР по обществена сграда


Обект: „Основен ремонт на административната сграда на Общинска администрация гр. Кюстендил“, І-ви етап „Обновяване/реконструкция на административната сграда на общинска администрация град Кюстендил“; ІІ-ри етап “Основен ремонт на В и К и слаботокови инсталации в административната сграда на общинска администрация град Кюстендил“, съгласуван с Министерство на културата. Предметът на поръчката включва следните видове дейности:
1. Изработване на инвестиционен проект във фаза “Техническа” за нуждите на обновяването.
2. Изпълнение на строително-монтажни работи.
3. Упражняване на авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените инвестиционни проекти във фаза “Техническа“ и приложимата нормативна уредба.

Всичко за обществената поръчка

СМР по обществена сграда
Гласувайте за тази статия