СМР по паркинги и площадки


Предметът на обществената поръчка е „Проектиране, изграждане и благоустрояване на обекти на територията на Община Ямбол и упражняване на авторски надзор, по четири обособени позиции”:Обособена позиция № 1:„Проектиране и изграждане на паркинги, кът за отдих и фитнес на открито”,ул.„Крали Марко” №80, УПИ II,кв.108 по ПУП-ПР на ЦГЧ,гр. Ямбол и упражняване на авторски надзор”;Обособена позиция № 2:„Проектиране и изграждане на паркинг УПИ II,кв. 10 по ПУП-ПР на жк “Златен рог”,гр. Ямбол и упражняване на авторски надзор”;Обособена позиция №3:„Проектиране и изграждане на паркинги в УПИ І,кв. 1а;УПИ І, кв.2;УПИ ІІ,кв. 1 и УПИ V, кв. 1 в жк. „Златен рог“;Обособена позиция №4:„Проектиране и изграждане на благоустрояване, доставка и монтаж на параклис,УПИ І на кв.74е в жк.„Георги Бенковски“
Всяка една от обособените позиции включва в обхвата си следните три дейности:
1. Проектиране;2. Упражняване на авторски надзор по време на СМР;3.Извършване на строително-монтажни работи.

Всичко за обществената поръчка

СМР по паркинги и площадки
Гласувайте за тази статия

placeholder