СМР по сграда на МВР


„Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик по проект “Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020г.””. Обществената поръчка обхваща изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик.

Всичко за обществената поръчка

СМР по сграда на МВР
Гласувайте за тази статия