СМР по сградата на Пантеон на възрожденците


Обектът е в рамките на проект с водещ бенефициент: Община Русе; Име: Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево; Програма: ИНТЕРРЕГ V-А РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ Сградата на Пантеона на възрожденците се намира в Урегулиран поземлен имот УПИ I-Парк на възрожденците, кв. 892, гр. Русе, пл. „Възрожденски“, гр. Русе . Пантеонът на възрожденците, представлява сграда с идентификатор 63427.2.4792.1 по кадастралната карта на гр. Русе, находяща се на пл. „Възрожденски“ в Парка на възрожденците. Обектът е публична общинска собственост, съгласно АОС №6620 от 23.01.2012г. Предметът на поръчката включва изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Ремонт на сградата и околното пространство на Пантеон на възрожденците“, като обхвата и изискванията към изпълнението са подробно описани в техн. спецификация и одобрения инвестиционен проект.

Всичко за обществената поръчка

СМР по сградата на Пантеон на възрожденците
Гласувайте за тази статия

placeholder