СМР по сгради на СОУ


Сградата на СОУ „Иван Вазов“ е разположена в УПИ I, кв. 36, ПИ с идентификатор 68850.518.99 по КК на гр.Стара Загора, в северната част на имота и достъп до нея от север и юг. Въведена е в експлоатация през 1981 година. Състои се от пет блока, разположени свързано съгласно приложената скица на имота.
Дейности, включени в предмета на поръчката
А/Дейност 1: Изготвяне на инвестиционен проект
Дейност 2: Изпълнение на СМР, предвидени в проекта
Дейност 3: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството

Всичко за обществената поръчка

СМР по сгради на СОУ
Гласувайте за тази статия

placeholder