СМР по Софийски университет


В обхвата на инженеринга са включени следните дейности:
1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект;
2. Изпълнение на строително-монтажни, реставрационни и др. необходими дейности за обекта;
3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството;
4. Приключване на строителството и изготвяне на екзекутивен проект (при необходимост);
5. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти по време на експлоатацията, в срокове и при условия, определени с Договора за възлагане на обществената поръчка, и в съответствие с действащото законодателство в сферата в страната.
Подробни технически спецификации, както и техническо задание за проектиране, могат да бъдат намерени на адреса на профила на купувача на възложителя:https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/izp_lnenie_na_inzhenering_na_predstavitelen_obekt_na_cvp_postizh

Всичко за обществената поръчка

research symptoms