СМР по училище


Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект, за предвидените в техническото задание интервенции по сградата; Изпълнение на строително-монтажни дейности за обекта, включени в обхвата на обществената поръчка – извършват се в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започват след издаване на разрешение за строеж; Упражняване на Авторски надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба по отделните части на техническите проекти на обектите, включени в обхвата на обществената поръчка.

Всичко за обществената поръчка

СМР по училище
Гласувайте за тази статия