СМР по жилищни сгради


Изпълнение строително-монтажни работи за Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4“ т.1 изпълнение на СМР съгласно Инвестиционния проект и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Обобщената количествено – стойностната сметка СМР; т.2 действителните количества, необходими за изпълнение на обекта, които са в по- голям размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта, така и не са били елемент на офериране в ценовото предложение; т.3 доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на Инвестиционния проект строителни продукти; т.4 производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и влагането им в Строежа; т.5 ще изиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството, установени с изготвения от него План за безопасност и здраве на обекта, само в случаите, когато същите са извън територията, на Строежа; т.6 в случаите, когато е необходимо в допълнение на Инвестиционния проект извършване на проектантски работи във връзка със Строежа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналата необходимост от допълнително проектиране; извършване на работи по преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения; т.7 организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство; т.8 извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; т.9 съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа; т.10 участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация; т.11 отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация; т.12 отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове на Строежа; т.13 всички останали дейности, възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на договора. т.14 всички други дейности, които са необходими за изпълнението на Предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на Строежа, освен ако Договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА или трето лице т.15 както и всички други задължения, вменени му съгласно действащата нормативна уредба в страната.

Всичко за обществената поръчка

СМР по жилищни сгради
Гласувайте за тази статия