СМР за енергийна ефективност


Поръчката включва изготвяне на работен проект;доставка на необходимите материали и оборудване за строително-монтажни работи за постигане на енергийна ефективност на обекта; извършване на предвидените за изпълнение в проектите строително-монтажни и ремонтни работи; поръчката включва упражняване на задължителния авторски надзор по време на строителството, съгласно чл. 162, ал. 2 ЗУТ, както и изготвянето на екзекутивна документация, съгл. чл. 175 на ЗУТ след завършване на строително-монтажните работи. Настоящата обществена поръчка включва в предметния си обхват многофамилни жилищни сгради на ул. „Раковска“№ 14-16, в гр. Симеоновград.

Описание:
Строителни и монтажни работи
Топлоизолационни строителни работи
Покривни работи
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

Всичко за търга ТУК.

СМР за енергийна ефективност
Гласувайте за тази статия

placeholder