СМР по сграда на Министерство на отбраната


Настоящата обществена поръчка е с предмет „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на два обекта: обект №1“Реконструкция с преустройство на бивша сграда на МО в многофункционална обществена сграда и благоустрояване на терена в УПИ І-„за парк и общ. обсл.“, кв.360, гр. Хасково“ и обект №2:“Изграждане на паркова среда в УПИ I-„за парк“ в кв.864 и улица между осови точки 1224A и 38, гр. Хасково”. Предеметът на обществената поръчка за инженеринг обхваща четири дейности: изготвяне на инвестиционни проекти във фаза идейни проекти за двата обекта поотделно /съгласно съответните задания за проектиране, приложени към настоящата спецификация/, изготвяне на инвестиционни проекти във фаза технически проекти за двата обекта поотделно /съгласно съответните задания за проектиране, приложени към настоящата спецификация/, изпълнение на СМР по двата одобрени технически инвестиционни проекти и изпълнение на авторски надзор по време на строителството на двата обекта.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms