Средната заплата стана 1039 лева


По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2017 г. намаляват с 30.1 хил., или с 1.3%, спрямо края на юни 2017 г., като достигат 2.31 милиона. Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – със 17.7%, „Култура, спорт и развлечения”- с 8.1%, и „Операции с недвижими имоти” – с 3.5%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Селско, горско и рибно стопанство” – с 4.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 22.1 и 17.0%.

В края на септември 2017 г. в сравнение с края на септември 2016 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение остават на същото ниво. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” – с 4.0 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 3.7 хил., а най-голямо увеличение в „Административни и спомагателни дейности” – с 5.6 хиляди. И в процентно изражение намалението е най-значително в икономическа дейност „Селско, горско и рибно стопанство” – с 5.0%, а увеличението – в „Административни и спомагателни дейности” – с 4.9%.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2017 г. е 1 039 лв., за август – 1 008 лв., и за септември – 1 064 лева.

През третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата e 1 037 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2017 г. с 0.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Финансови и застрахователни дейности” – с 5.3%, и „Операции с недвижими имоти” – с 4.9%, а най-голямо увеличение е отчетено в дейност „Селско, горско и рибно стопанство” – със 7.5%.

През третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.2% спрямо третото тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” – с 13.5%, „Административни и спомагателни дейности” – с 12.9%, и „Други дейности” – с 12.6%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2017 г. са:

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения” – 2 346 лева

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 728 лева

„Финансови и застрахователни дейности” – 1 718 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

„Хотелиерство и ресторантьорство” – 631 лева

„Други дейности” – 743 лева

„Строителство” – 814 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства със 7.9%, а в частния – с 11.0%.

Средната заплата стана 1039 лева
Гласувайте за тази статия

placeholder