Строеж на газопреносната инфраструктура


Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап КС „Расово“ и етап КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”
Предметът на поръчката включва изпълнението на дейности, посочени в Техническата спецификация и приложенията към нея.

Всичко за обществената поръчка

Строеж на газопреносната инфраструктура
Гласувайте за тази статия

placeholder