Строителство и инженеринг на социални сгради


Изпълнението на инженеринг включва три основни групи дейности:
Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за съответната сграда и прилежащото към нея дворно пространство, както и дейности представляващи условие, следствие или допълнение към него и текущото състояние на съответния обект;
Дейност II – Извършване на строително-монтажните работи (СМР) по реализиране на строителството на обектите в съответствие с: Техническото предложение на Изпълнителя, включващо всички видове дейности, които ще се изпълняват съобразно изготвения от Изпълнителя одобрен инвестиционен проект, предаване на обектите с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа;
Дейност III – Дейности, свързани с Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на строежа.
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация и документите, приложени към нея.

Всичко за обществената поръчка

Строителство и инженеринг на социални сгради
Гласувайте за тази статия

placeholder