Строителство на алеи и улици в лесопарк


Обект на поръчката: строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Предмет на поръчката, количество и/или обем:По Обособена позиция № 1: При изпълнение на строително монтажните работи Изпълнителя на поръчката следва да извърши следното: Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк „Славеева река“. Общата площ на имота на парка е 381,305 дка. По Обособена позиция № 2: Рехабилитация на ул.“Паркова“ между ОТ217, ОТ224 и ОТ216 и ул.“Георги Тихолов-„Предвидено е възстановяване на асфалтовото покритие с изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон и – 4 см плътен асфалтобетон, което създава предпоставки за по – голяма дълготрайност на асфалтовото покритие. По подробно изложение се съдържа в техническите спецификации на поръчката публикувани на посочения по-горе профил на купувача на възложителя.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на алеи и улици в лесопарк
Гласувайте за тази статия