Строителство на болничен комплекс


Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доизграждане на Болничен комплекс към МБАЛ „Свети Пантелеймон-Ямбол“ АД, гр. Ямбол“, в т.ч.1. Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на строителни продукти, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството;2. Получаване на всички необходими становища и разрешения;3. Своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;4.Съхраняване и предоставяне при поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа и всички др. документи;5. Доставка, монтаж и пуск на оборудване;
6.Изготвяне на екзекутивна документация;7.Изготвяне на инструкции за експлоатация и експлоатационна подръжка на монтираното оборудване;8. Проби и изпитвания при завършване на СМР и др.
4. Съхраняване и предоставяне при поискване от останалите участници

Всичко за обществената поръчка

research symptoms