Строителство на болница


Предметът на поръчката може да включва ремонти, реконструкции, преустройства, изграждане на нови обекти и други. Изпълнението на поръчката включва извършване на строително – монтажни работи и строително-ремонтни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Св, Георги” ЕАД, които следва да се извършат при възлагане от страна на Възложителя. Всеки конкретен обект и вида на отделните СMР включени в него ще бъдат определяни от Възложителя в конкретни писмени покани до потенциалните изпълнители по рамковото споразумение. Целта на предстоящото рамково споразумение е чрез провеждане на процедурата, да бъдат избрани потенциални изпълнители.
Прогнозното количество на поръчката се определя като приблизително 40 строителни обекта и максимална стойност общо за всички строителни обекти в размер на 15 000 000 лв. без ДДС.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на болница
Гласувайте за тази статия