Строителство на държавно предприятие


Продължава от раздел II.1.1 … и други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП, в съответствие с нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”Възложителят предвижда, в рамките на четири години, считано от сключване на рамковото споразумение, възлагането на следните дейности:СМР за извършване на текущи ремонти на сгради, съоръжения, вкл. технико-укрепителни съоръжения, трайни горски пътища и други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП, управлявани от Югозападно държавно предприятие;проектиране (при необходимост) и СМР за извършване на реконструкции и основни ремонти на сгради, съоръжения, вкл. технико-укрепителни съоръжения, трайни горски пътища и други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП, управлявани от Югозападно държавно предприятие;проектиране и изграждане на сгради, съоръжения, вкл. технико-укрепителни съоръжения, трайни горски пътища и други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП, за нуждите на Югозападно държавно предприя и други

Всичко за обществената поръчка

Строителство на държавно предприятие
Гласувайте за тази статия