Строителство на детски площадки


„Проектиране, строителство и извършване на авторски надзор по време на строителство на открити площадки за игра в селата Венчан, Тутраканци, Градинарово, Добрина и Манастир” с пет обособени позиции:
Първа обособена позиция: “Открита площадка за игра, площад с. Венчан”
Втора обособена позиция: “Открита площадка за игра в УПИ ХIII.118, кв.25, с. Тутраканци”
Трета обособена позиция: “Открита площадка за игра, разположена в озеленена площ в кв.20, северно от о.т.31 и 32, с. Градинарово”
Четвърта обособена позиция: “Открита площадка за игра в УПИ IX, кв. 28, с. Добрина” и
Пета обособена позиция: “Открита площадка за игра, площад кв.24, с. Манастир”.
В обхвата на всяка обособена позиция от общ. поръчката се включват изпълнение на дейности по проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по ЗУТ. Всички дейности следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство и техническата спецификация на Възложителя.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на детски площадки
Гласувайте за тази статия

placeholder