Строителство на електропреносна мрежа


Предметът на поръчката е разделен в две обособени позиции и всяка обособена позиция включва изпълнение на ново строителство/ремонт / реконструкция/рехабилитация, подмяна на фазови проводници, въжета и/или обтяжки, възстановяване на фундаменти и заземители, изграждане на оптична свързаност и други видове СМР на въздушни линии високо напрежение от електропреносната мрежа. Характерът на работите е идентичен и за двете обособени позиции като примерен обем на строително-монтажните работи, както и номенклатурата на доставяните материали, необходими за изпълнение на конкретен обект. Рамковите споразумения, които ще бъдат сключени по тази процедура не включват всички условия, в съответствие с чл. 82, ал.2, 3 и 4 ЗОП.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на електропреносна мрежа
Гласувайте за тази статия

placeholder