Строителство на горски пътища


Продължава от раздел II.1.1 .държавно предприятие, включващо: 1. проектиране, авторски надзор и строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях; 2. проектиране, авторски надзор и основен ремонт на съществуващи трайни горски пътища, и 3. проектиране, авторски надзор и изграждане на технико-укрепителни съоръжения вкл. изграждане/основен ремонт на други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на горски пътища
Гласувайте за тази статия