Строителство на гурме ресторант


Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР на обект-“Изграждане на Гурме ресторант към Общински комплекс за отдих , рекреация , търговия и услуги в УПИ VIII, кв. 2a, по плана на гр.Върбица“.Пълният обхват и обемът на дейностите е детайлно описан в техническите спецификации , неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на гурме ресторант
Гласувайте за тази статия

research symptoms