Строителство на инсталации за третиране на отпадъци


Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. б) от ЗОП – проектиране и изпълнение на строеж. Обхват – в рамките на инженеринга следва да бъдат изпълнени следните основни дейности: 1. Изготвяне на идеен и работен проект; 2.Изпълнение на строително-монтажни работи и доставка на специализирано оборудване и съоръжения и обучение на персонала и 3.Упражняване на авторски надзор в СМР за следните подобекти:
– Под-обект:„Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Гоце Делчев“;
-Под-обект:„Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоотпадъци на територията на РСУО Гоце Делчев“.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на инсталации за третиране на отпадъци
Гласувайте за тази статия

placeholder